گلچینی از بهترین پند و اندرزهای حکیمانه

3220

شخصیت دیگران را تحسین کنید، مطمئن باشید از شما چیزی کسر نمی شود!

3219

یاداشت کنید: دوست داشتن یعنی، خوشبختی خودمان را در خوشبختی دیگران بدانیم!

3218

سعی کنید در هر لحظه از زندگی خود چیزی یاد بگیرید آن وقت است که شما خواهید دید شعور شما همیشه جوان و برنا است!

3217

تلقین نوعی برنامه نویسی برای مغز است!

3216

فراموش مکن: نگرانی ها و اضطرابات ما ناشی از غفلت و بی توجهی ما نسبت به آن قدرت بیکران است!

3215

اشتباهات خود را در دفتری ثبت کنید و از خودتان انتقاد کنید!

3214

یادت نره: هدفهایت را بنویس و برای هر کدام تاریخی تعیین کن.

3213

به یاد بسپار: هیچ امری بی احساس ممکن نمی گردد، اگر احساس فقر را به دل راه دهید، بی گمان همان نصیبتان خواهد شد، اگر احساس سعادت و خوشی کنید، جز نشاط و خوشبختی بهره ای نخواهید برد و اگر همت والا داشته باشید، به پستی نخواهید گرایید!

3212

گذشته را فراموش کنید و هرگز سعی نکنید که خاک اره را دوباره اره کنید!

3211

فراموش مکن: شاخص یک زندگی خوب، ایمان به خدا، خوب خوابیدن، خنده رو و بزله گو بودن است!